За нас

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ЗОРНИЦА 2010 – НЕНО ЩРЕГАРСКИ” е създадено на 18.02.2010 г. в гр.Ловеч от група обичащи българския фолклор и традиции ентусиасти. То е юридическо лице с нестопанска цел в обществена полза и е вписано в Окръжния съд и Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност в Министерство на правосъдието и в регистъра на читалищата в Министерство на културата.

Нашата основна цел е да се съхранят българският фолклор и традиции, да се предаде на децата и младите. Амбицията ни е да превърнем нашите съвременници, които досега са били само зрители, в активни участници. Чрез дейностите на НЧ се стремим да популяризираме българските песни, танци и традиции, като проводници на българския дух и ценности.

Други цели, които сме си поставили са:

 • Развитие и обогатяване на културния живот на местната общност;
 • Запазване на традициите и обичаите на населението от местната общност, обогатяване на знанията на гражданите и тяхната информираност и приобщаването им към ценностите и постиженията на науката, изкуството и културата;
 • организиране на представления и концерти;
 • възпитаване и утвърждаване на национално самосъзнание, създаване, опазване и разпространяване на духовни ценности;
 • развиване на творческите способности и задоволяване на културните потребности и интереси на населението;
 • да подпомагаме или организираме стопански и културни инициативи в селището и общината.

Нашата работа не е насочена към определена целева група. Нашето желание е да работим с представители на всички групи на обществото, независимо от тяхната възраст, пол или вероизповедание.

Основните дейности за постигане на целите на организацията са:

 • уреждане и поддържане на библиотеки, читални, фото-, фоно-, филмо- и видеотеки, както и създаване и поддържане на електронни информационни мрежи;
 • развиване и подпомагане на любителското художествено творчество; организиране на школи, кръжоци, курсове, клубове, кино- и видео показ, празненства, концерти, чествания и младежки дейности;
 • събиране и разпространяване на знания за родния край; създаване и съхраняване на музейни колекции съгласно Закона за културното наследство;
 • участие в програми и проекти;
 • предоставяне на компютърни и Интернет услуги.

Както всяка организация и ние имаме приоритети за работа.

Изхождайки от условията, ние сме насочили нашите усилия главно в развиване и подпомагане на любителското художествено творчество; организиране на школи, кръжоци, курсове, клубове, кино- и видео показ, празненства, концерти, чествания и младежки дейности.

След зазоряването, слънцето изгрява от изток ставайки символ на началото, в което цялата природа се събужда за живот през новия ден. Излизането на зората символизира края на нощта – мракът, и началото на деня – светлината.

Казват, че в името е закодирана съдбата ти. „ЗОРНИЦА” – това е съдба да събуждаш, да пръскаш светлина, за да запазиш истинското и да възпитаваш в него поколенията!